strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 30-11--0001


Zamówienie z wolnej ręki: "Dostawa i montaż aparatu rentgenowskiego - używanego - do SP ZOZ w Bestwinie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa i montaż aparatu rentgenowskiego - używanego - do budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie przy ul. Szkolnej 6, wraz z przedstawieniem pozytywnych testów akceptacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin składania ofert:

30-11--0001 00:00

Miejsce składania ofert:

Termin otwarcia:

30-11--0001 00:00

Miejsce otwarcia:

Termin realizacji:

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Rozstrzygnięcie przetargu


Zamówienie z wolnej ręki, stosownie do przepisu art. 67 ust. 1 pkt  8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) 341/10/2007, Zamawiający wybrał następującą ofertę:


Janusz Fiałkowski
ul. Bolesława Prusa 5/2
43 -300 Bielsko-Biała

Cena oferty brutto:

cena:      40 000,00 zł
słownie : czterdzieścitysięcyzłotych  00/100

Termin wykonania zamówienia : 20.04.2007 r.