Sposoby ustalania prawa

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy.
Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia Wójta.
Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowują merytoryczni pracownicy, którzy go parafują. Projekty aktów prawnych wymagają zaopiniowania przez radcę prawnego.
Projekty uchwał Rady Gminy przygotowywane z inicjatywy Wójta Gminy - po  aprobacie Wójta  są przekazywane  pracownikowi referatu zajmującego się obsługą Rady Gminy.
Projekty uchwał Rady Gminy są przedkładane właściwym komisjom Rady Gminy  zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady.

Projekty aktów prawnych powinny zawierać:

  • tytuł i oznaczenie rodzaju aktu prawnego, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu

  • podstawę prawną,

  • przepisy merytoryczne,

  • przepisy o wejściu w życie aktu prawnego,

  • przepisy uchylające lub zmieniające, jeżeli normują dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.

Projekt aktu prawnego powinien zawierać oprócz danych określonych w pkt. 1 parafę osoby, która projekt przygotowała.

Przepisy merytoryczne powinny możliwie wyczerpująco normować daną dziedzinę, uwzględniając obowiązujące przepisy, być zredagowane w sposób zrozumiały dla adresatów z zachowaniem reguł składni języka polskiego. Opracowywane akty prawne nie mogą powtarzać przepisów zawartych w aktach prawnych powszechnie obowiązujących ani w wydanych już przepisach.
Do projektu aktu prawnego mogą być załączone uzasadnienia wyjaśniające celowość i potrzebę jego wydania.  Podjęte przez Radę Gminy uchwały są rejestrowane w ciągu 7 dni i przedkładane  Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w przypadkach wskazanych w przepisach.  Pozostałe akty prawne są rejestrowane w odpowiednich rejestrach.
Podjęte akty prawne są przekazywane do realizacji właściwym rzeczowo stanowiskom pracy. Akty podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego są  przekazywane do ogłoszenia przez pracownika obsługującego Radę Gminy.
Ogłoszenie uchwał, jeżeli wymagają tego przepisy, następuje również w lokalnej prasie lub poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Gminy, siedzibach sołectw, a także w internecie.
Zbiór przepisów gminnych prowadzi pracownik obsługujący Radę Gminy, który udostępnia je do wglądu.