strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 17-05-2004


Przetarg nieograniczony: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę i remont obiektu Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje:
 1. Wykonanie inwentaryzacji obiektu.
 2. Opracowanie audytu energetycznego.
 3. Aktualizację podkładów geodezyjnych terenu, na którym zlokalizowane jest Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.
 4. Dokumentacja winna dotyczyæ robót ogólnobudowlanych, takich jak:
  • Dobudowa dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem na kostiumerię dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Bestwina":
   (parter ok. 30 m2; piętro ok. 30 m2)
  • Elewacje:
   (wymiana stolarki okiennej oraz likwidacja części okien, docieplenie i otynkowanie elewacji,poprawa estetyki wejśæ do budynku (wejście główne i wejście do sali widowiskowej - spełniające jednocześnie rolę wejścia ewakuacyjnego),wymiana rur spustowych,wyjście na dach.)
  • Dach:
   (zabudowa atrapy na dachu celem wyeksponowania budynku i poprawa estetyki,naprawa kominów,wymiana rynien dachowych).
  • Instalacje:
   (instalacja odgromowa,instalacje c.o. i c.w.u. oraz wymiana pieca,instalacja elektryczna.)
  • Wykończenie wnętrz:
   (doprowadzenie klatki schodowej do zgodności z przepisami p.poż.,malowanie ścian,uzupełnienie uszkodzonych posadzek,roboty wynikające z montażu instalacji).
  • Piwnice:
   - remont piwnic,
  • Modernizacja zasilania energetycznego.
  • Zagospodarowanie otoczenia.
 5. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 6. Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.
 7. Ilośæ egzemplarzy dokumentacji: 5 sztuk
 8. Zamówienie obejmuje także sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem dokumentacji (w roku 2005).
 9. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości wykonawców dotyczących treści SIWZ zamawiający zwoła zebranie wszystkich wykonawców.
 10. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 maja 2004 o godz. 1000 w budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie ul. Krakowska 123.
 11. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań.

Termin składania ofert:

17-05-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

17-05-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 30 wrze¶nia 2004r.

Wadium:

- zł

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 5 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku) - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.U.H. "PROCAL" S.C.
ul. Warszawska 23/2
44 - 100 Gliwice

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 25 620,00 zł
słownie: dwadzieścia pięæ tysięcy sześæset dwadzieścia złotych i 00/100

z VAT: 31 256,40 zł
słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięædziesiąt sześæ złotych i 40/100

w tym:

a. za wykonanie 5 kompletów dokumentacji projektowej:
bez VAT: 24 500,00 zł
słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięæset złotych i 00/100

z VAT: 29 890,00 zł
słownie: dwadzieścia dziewięæ tysięcy osiemset dziewięædziesiąt złotych i 00/100

b. za pełnienie nadzoru autorskiego:
bez VAT: 1 120,00 zł
słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych i 00/100

z VAT: 1 366,40 zł
słownie: jeden tysiąc trzysta sześædziesiąt sześæ złotych i 40/100