strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 05-06-2018


Przetarg nieograniczony : „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach”

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach służącego do celów rekreacyjnych. Boisko wielofunkcyjne składa się z 2 boisk do mini koszykówki, boiska do siatkówki, boiska do piłki ręcznej.  

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.
  2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45112720-8 - roboty w zakresie kształtowania terenów  sportowych i rekreacyjnych
45212200-8 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby
45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni

Termin składania ofert:

20-06-2018 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

20-06-2018 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – sala posiedzeń

Termin realizacji:

do dnia 31.10.2018 r.

Wadium:

9 000,00 zł zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienianie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.


SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 11-06-2018


Odpowiedzi na pytania - 11-06-2018


Data: 20-06-2018


Informacja z otwarcia


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia