strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 18-01-2008


Przetarg w trybie zapytania o cenę : "Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych, lokalowych, ustalanie wzrostu wartości nieruchomości oraz podziały na lokale"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a. wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych,
b. wykonywanie wycen nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe),
c. wykonywanie podziałów na lokale (pierwszy, następny),
d. ustalanie wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w wyniku podziału nieruchomości lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

2. Powyższe opracowania obejmowaæ będą swym zasiągiem teren gminy Bestwina (sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów).

Termin składania ofert:

18-01-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

18-01-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31.12.2008r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.
Kryteria oceny: Cena - 100%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) - zapytanie o cenę - ZP.341/01/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Wycena Nieruchomości - Podatki S.C.
Janina Goc i Andrzej Goc
43-227 Grzawa ul. Zielonkówka 4 A

Cena wybranej oferty:

1. 

a. za wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej:
cena bez VAT:  220,00 zł
słownie:   dwieściedwadzieściazłotych 00/100
cena z VAT:  268,40 zł
słownie   dwieściesześædziesiątosiemzłotych 40/100 

b. za wykonanie wyceny nieruchomości lokalowej (lokale mieszkalne, użytkowe):
cena bez VAT:  200,00zł
słownie:   dwieściezłotych 00/100
cena z VAT:  244,00zł
słownie   dwieścieczterdzieściczteryzłote 00/100

c. za wydzielenie pierwszego lokalu w budynku:
cena bez VAT:  260,00zł
słownie:   dwieściesześædziesiątzłotych 00/100
cena z VAT:  317,20zł
słownie   trzystasiedemnaściezłotych 20/10

d. za wydzielenie każdego następnego lokalu w budynku:
cena bez VAT:  160,00zł
słownie:   stosześædziesiątzłotych 00/100
cena z VAT:  195,20zł
słownie   stodziewięædziesiątpięæzłotych 20/100

e. ustalanie wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w wyniku podziału nieruchomości lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej:
cena bez VAT:  420,00zł
słownie:   czterystadwadzieściazłotych 00/100cena z VAT:  512,40zł
słownie   pięæsetdwanaściezłotych 40/100

2.    ¦rednia cen z pkt 1.  a, b, c, d, e:

cena bez VAT:   252,00 zł
słownie:   dwieściepięædziesiątdwazłote 00/100
cena z VAT:  307,44zł
słownie:   trzystasiedemzłotych 44/100

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta odpowiada wszystkim kryteriom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru - cenę.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adresy Wykonawców

 

Cena oferty brutto

 

Uzyskana

ilośæ punktów

 

 

 

1.

 

 

 

"ROL-PLAN" Doradztwo, Rzeczoznawstwo

mgr inż. Janusz Sęk

ul. J. Matejki 16

43-200 Pszczyna

 

1 a) 268,40 zł

1 b) 256,20 zł

1 c) 366,00 zł

1 d) 244,00 zł

1 e) 549,00 zł

2) cena średnia: 336,72 zł

 

91,3 %

 

 

2.

 

 

 

Wycena Nieruchomości - Podatki S.C.

Janina Goc i Andrzej Goc

ul. Zielonkówka 4 A

43-227 Grzawa

 

1 a) 268,40 zł

1 b) 244,00 zł

1 c) 317,20 zł

1 d) 195,20 zł

1 e) 512,40 zł

2) cena średnia: 307,44 zł

 

100,0 %

 

 

3.

 

 

 

Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami

"CENBUD"

ul. Nowokościelna 8

43-100 Tychy

 

1 a) 268,40 zł

1 b) 256,20 zł

1 c) 366,00 zł

1 d) 244,00 zł

1 e) 561,20 zł

2) cena średnia: 339,16 zł

 

90,6 %

 

 

4.

 

 

 

Firma "COMPLEX-BUD"

mgr inż. Krystyna Pabich

ul. Tęczowa 2

43-503 Czechowice-Dziedzice

 

1 a) 274,50 zł

1 b) 268,40 zł

1 c) 341,60 zł

1 d) 207,40 zł

1 e) 561,20 zł

2) cena średnia: 330,62 zł

 

93,0 %