strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 19-03-2004


Przetarg nieograniczony: "Opracowanie dokumentacji dla inwestycji: Wymiana oraz rozbudowa wodociągu w gminie Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji dla inwestycji: Wymiana oraz rozbudowa wodociągu w gminie Bestwina"

Termin składania ofert:

19-03-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

19-03-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 31 stycznia 2005r.

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki odatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta (we wszystkich pięciu częściach zamówienia) :

Pracownia Projektowa Dróg i Ulic
mgr inż. Jerzy Milewski
ul. Partyzantów 27/8
43 - 300 Bielsko - Biała

Cena wybranej oferty:

w części A zamówienia:
bez VAT: 16 500,00 zł
słownie: szesnaście tysięcy pięæset złotych i 00/100

z VAT: 20 130,00 zł
słownie: dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści złotych i 00/100

w części B zamówienia:
bez VAT: 9 900,00 zł
słownie: dziewięæ tysięcy dziewięæset złotych i 00/100
z VAT: 12 078,00 zł
słownie: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100

w części C zamówienia:
bez VAT: 16 500,00 zł
słownie: szesnaście tysięcy pięæset złotych i 00/100

z VAT: 20 130,00 zł
słownie: dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści złotych i 00/100

w części D zamówienia:
bez VAT: 10 000,00 zł
słownie: dziesięæ tysięcy złotych i 00/100

z VAT: 12 200,00 zł
słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych i 00/100

w części E zamówienia:
bez VAT: 9 000,00 zł
słownie: dziewięæ tysięcy złotych i 00/100

z VAT: 10 980,00 zł
słownie: dziesięæ tysięcy złotych dziewięæset osiemdziesiąt złotych i 00/100

Złożono siedem ofert.
Jedna oferta została odrzucona

Zamawiający informuje iż firma:

Pracownia Projektowa Dróg i Ulic
mgr inż. Jerzy Milewski
ul. Partyzantów 27/8
43 - 300 Bielsko - Biała

uchyla się od podpisania umowy.

Wobec tego, zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wybór oferty najkorzystniejszej przedstawia się następująco:

w części A i D zamówienia:

Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe
EMI Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 26
43 - 450 Ustroń

cena oferty (częśæ A zamówienia):
bez VAT: 25 000,00 zł
słownie: dwadzieścia pięæ tysięcy złotych i 00/100
z VAT: 30 500,00 zł
słownie: trzydzieści tysięcy pięæset złotych i 00/00

cena oferty (częśæ D zamówienia):
bez VAT: 27 900,00 zł
słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięæset złotych i 00/100
z VAT: 34 038,00 zł
słownie: trzydzieści cztery tysiące trzydzieści osiem złotych i 00/100

w części B zamówienia:

"¦RODOWISKO" B.P.i R.I.E
Teresa Szendoł
ul. Harcerska 6a
43 - 300 Bielsko - Biała

cena oferty:
bez VAT: 18 000,00 zł
słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 00/100
z VAT: 21 960,00 zł
słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięæset sześædziesiąt złotych i 00/100

w części C i E zamówienia:

Pracownia Usługowo - Projektowa
Ewa Kuśka
ul. K. Odnowiciela 2/37
43 - 200 Pszczyna

cena oferty (częśæ C zamówienia):
bez VAT: 24 095,50 zł
słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięædziesiąt pięæ złotych i 50/100
z VAT: 29 396,51 zł
słownie: dwadzieścia dziewięæ tysięcy trzysta dziewięædziesiąt sześæ złotych i 51/100

cena oferty (częśæ E zamówienia):
bez VAT: 23 783,50 zł
słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote i 50/100
z VAT: 29 015,87 zł
słownie: dwadzieścia dziewięæ tysięcy piętnaście złotych i 87/100