strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 13-11-2012


Przetarg nieograniczony: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej"

Zamawiający:

Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, obejmujący wszystkie elementy przestrzeni niezbędne do poprawienia warunków funkcjonowania istniejącego obiektu m.in. parkingi wraz z oświetleniem i odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, małą architekturę. 
  
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje m.in.:
a) budowę nowego układu komunikacyjnego wraz z parkingami, ciągami pieszymi, dojazdami, drogą o parametrach drogi pożarowej,
b) odwodnienie nowoprojektowanych placów, parkingów i terenów utwardzonych poprzez projektowaną sieæ kanalizacji deszczowej,
c) budowę instalacji oświetleniowej,
d) przebudowę fragmentu sieci gazowej,
e) budowę elementów małej architektury: miejsca do wypoczynku z tarasami i pergolami, miejsce przechowywania odpadów, parking dla rowerów, ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci,
f) budowę muru oporowego.

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej, stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - zał. nr 10. Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy.

4. W ramach zamówienia nie będzie wykonywane:
- ogrodzenie zewnętrzne, które zaznaczono na rysunku Z.01 projektu architektoniczno - budowlanego,
- oprawy oświetleniowe o nr 2 i nr 3 na rysunku A.01 projektu architektoniczno - budowlanego,
w/w prace nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót !

5. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych.

6. Jeżeli Oferent dostrzeże błędy czy braki w dokumentacji przetargowej, o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy.

7. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż  60 miesięcy.

8. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45 11 12 91-4, 45 11 27 10-5,
45 23 31 20-6, 45 31 61 00-6  

Termin składania ofert:

28-11-2012 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

28-11-2012 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.10.2013

Wadium:

25 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 548[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 166[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 89[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 40[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 2.3[MB]

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania -   dokument PDF - rozmiar 47[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.007.2012, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane
"Comodos" Sławomir Gugulski,
 ul. £azówka 9, 34-100 Wadowice

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -