strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 08-11-2019


Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej ul. Podzamcze w km 0+350-0+400 w miejscowości Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 
 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ulicy Podzamcze w Bestwinie w km 0+350-0+400.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik do SIWZ 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
45111300-1 
45100000-8 
45111200-0 
45233120-6 
77314100-5 
45223500-1  
 

Termin składania ofert:

25-11-2019 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

25-11-2019 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 20.12.2019 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 20-11-2019


Odpowiedzi na pytania z dnia 15.11.2019 r.


Widok konstrukcji oporowej


Data: 25-11-2019


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia