strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 17-06-2005


Przetarg nieograniczony: "Remont przystanków autobusowych na terenie gminy Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont przystanków autobusowych na terenie gminy Bestwina. Zamówieniem objętych jest 5 przystanków przeszklonych:
a.  3 przystanki przy ul. Krakowskiej w Bestwinie (k/tartaku, na Magówce, w centrum),
b. 1 przystanek przy ul. Bialskiej w Bestwinie,
c. 1 przystanek przy ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie (naprzeciwko ośrodka zdrowia),

2. Zakres robót:
a.  naprawa zniszczonych fragmentów konstrukcji stalowej (ubytki, pęknięcia, itp.)
b.  czyszczenie mechaniczne skorodowanej konstrukcji stalowej,
c.  malowanie 1x podkładem i 1 x farbą nawierzchniową konstrukcji stalowej,
d.  malowanie ławek,
e.  naprawa ławek - deski do wymiany lub uzupełnienie ubytków,
f.  szklenie - zabudowanie pustych ścianek przystanków przezroczystymi płytami ze szkła hartowanego - grubośæ 6mm (wymiary pojedynczego otworu - około 1 x 1,5 m),
g.  naprawa pokrycia dachów (blacha, tworzywo sztuczne - w zależności od danego przystanku).

3. CPV: 45.44.00.00 - 3

4. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

17-06-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedzba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

17-06-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedzba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31 lipca 2005

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - przetarg nieograniczony ZP340/16/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.H.U. "TOMBUD"
 Józef Jancia
 43 - 340 Kozy
 ul. Kwiatowa 11


Cena oferty:

cena bez VAT:  25 024,84 zł
słownie:   dwadzieścia pięæ tysięcy dwadzieścia cztery złote i 84/100

cena z VAT:  30 530,30 zł
słownie:   trzydzieści tysięcy pięæset trzydzieści złotych i 30/100

Termin wykonania zamówienia:

30 lipca 2005

Gwarancja:
3 lata