strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 16-11-2004


Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickiej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina - ETAP I (kolektory A,B,C,D) "

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickiej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina. Roboty należy wykonaæ w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy i przedmiar robót.
  Niniejsze zamówienie obejmuje swoim zakresem budowę kolektorów A,B,C,D oraz przepompownię P1 - jest to tzw. ETAP I.

 2. Charakterystyka robót:
  • Kanalizacja grawitacyjna fi 315mm - kanały PVC, dł. 558,45m
  • Kanalizacja grawitacyjna fi 200mm - kanały PVC, dł. 1094,00m
  • Kanalizacja grawitacyjna fi 160mm - kanały PVC, dł. 39,00m
  • Kanalizacja grawitacyjna fi 315mm - kanały PE, dł. 30,50m
  • Kanalizacja grawitacyjna fi 200mm - kanały PE, dł. 34,00m
  • Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej fi 160mm - kanały PVC dł. 410,00m
  • Kanalizacja ciśnieniowa fi 110mm - rurociągi PE dł. 533,00m
  • Pompownia ścieków P-I
  • Roboty specjalistyczne - inwentaryzacja geodezyjna 2699m

 3. Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickiej jest do wglądu dla Wykonawców, którzy wykupili specyfikację istotnych warunków zamówienia - pok. nr 7 w godz. 7.30 - 15.30.

Termin składania ofert:

16-11-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

16-11-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

30 czerwca 2005

Wadium:

10 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 171 z dnia 2004.09.30 poz. 47706

Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony - ZP340/31/04, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych
"ZRIB" Zygmunt Seweryn
ul. Szkolna 6
34 - 312 Międzybrodzie Bialskie

Cena oferty:

bez VAT: 468 266,39 zł
słownie: czterysta sześædziesiąt osiem tysięcy dwieście sześædziesiąt sześæ złotych i 39/100

z VAT: 501 045,03 zł
słownie: pięæset jeden tysięcy czterdzieści pięæ złotych i 03/100

Termin realizacji zmówienia: 30 czerwca 2005

Gwarancja: 36 miesięcy