strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 01-07-2013


Przetarg nieograniczony : "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina z ich miejsc zamieszkania do specjalistycznych placówek oświatowych w Bielsku-Białej, Czechowicach - Dziedzicach i Pszczynie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. Przewóz będzie odbywał się we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2013/2014 i 2014/2015.

2. Miejsca zbiórek dzieci:
a) Bestwina Centrum,
b) Bestwina Piekarnia,
c) Bestwinka OSP,
d) Janowice Centrum,
e) Kaniów ul. Dankowicka,
f) Kaniów Krzyżówka,
g) Kaniów ul.  Nad £ękawką,
h) Bestwina Sosna.

3. Trasa przejazdu: 

a) Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 59,
b) Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Niesłyszących, Bielsko-Biała ul. Kamienicka 11a,
c) Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym w Pszczynie przy ul. Antesa 1,
d) ZSEE i M Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 24.

4. Orientacyjna dzienna trasa dowozu dzieci wynosi około 334 km.

5. Zamawiający pokrywa koszty usługi dowożenia od momentu zabrania pierwszej osoby z ustalonego  przystanku do chwili znalezienia się w ustalonej placówce ostatniej dowożonej osoby i następnie od momentu zabrania z ustalonej placówki odwożonej osoby do chwili znalezienia się na ustalonym przystanku ostatniej odwożonej osoby.

6. Pojazd, którym Wykonawca będzie świadczył usługi przewozowe musi spełniaæ następujące wymagania:
• musi byæ sprawny technicznie, posiadaæ aktualne badania techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym, polisę ubezpieczeniową,  
• musi byæ specjalnie oznakowany, przystosowany konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażony w najazd lub windę, które muszą posiadaæ świadectwo homologacji wydane przez uprawniony organ zgodnie z przepisami prawa. Samochód musi byæ wyposażony w pasy bezpieczeństwa umożliwiające przymocowanie wózka do podłogi pojazdu oraz pas biodrowy zabezpieczający przewożoną osobę.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do dowozu i odbioru dzieci w godzinach zgodnych z poszczególnymi rozkładami zajęæ dzieci. Dowóz do szkół (ok. godz. 700-800), odbiór (ok. godz. 1400-1500).

8. Rozkład dzienny uzależniony jest od rozkładu zajęæ i będzie ulegał korektom według potrzeb.

9. Szczegółowy harmonogram przewozu dzieci ustalany będzie każdorazowo z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie.

10. Zamawiający zapewnia opiekę nad dzieæmi w czasie ich dowozu oraz przywozu ze szkoły.

11. Wykonawca jest obowiązany zapewniæ miejsce w samochodzie dla opiekuna dzieci. 

12. Wykonawca będzie obowiązany we własnym zakresie do opracowania tras dowozu i odwozu osób.

Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8

Termin składania ofert:

09-07-2013 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

09-07-2013 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 30.06.2015 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 116[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 141[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 67[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 353[kB]

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 03.07.2013r.    dokument PDF - rozmiar 48[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  -  przetarg nieograniczony - ST.271.004.2013, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

MAR-BUS
HANDEL i US£UGI
Marek Ogrodzki
43-502 Czechowice - Dziedzice
ul. Górnicza 48

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -