strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 27-07-2020


Przetarg nieograniczony : „Przebudowa drogi gminnej ul. Świerkowej w Bestwinie”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 
 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Świerkowej w Bestwinie.

2. Zakres prac obejmuje m.in. :
- tymczasowa organizacja ruchu,
- roboty pomiarowe,
- rozebranie krawężników betonowych,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- podbudowa z kruszywa,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,
- utwardzenie poboczy frezem asfaltowym.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:

11-08-2020 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

11-08-2020 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego

Termin realizacji:

do dnia 30.09.2020 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 11-08-2020


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia