strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 10-09-2018


Przetarg nieograniczony: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina. Zamówienie jest podzielone na trzy zadania częściowe:

Zadanie częściowe nr 1 – Przebudowa drogi gminnej ulicy Rzecznej w Bestwince.
Zadanie częściowe nr 2 – Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowickiej w Kaniowie.
Zadanie częściowe nr 3 – Przebudowa drogi gminnej ulicy Pszczelarskiej w Janowicach. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki nr 9a (zadanie częściowe nr 1),nr 9b (zadanie częściowe nr 2), nr 9c (zadanie częściowe nr 3) do SIWZ .

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45111200-0
45233142-6
45233220-7

Termin składania ofert:

25-09-2018 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

25-09-2018 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.11.2018r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

SIWZ


Załączniki


Ogłoszenie o zamówieniu


Data: 25-09-2018


Informacja z otwarcia


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dotyczy części 1


Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy części 2 i 3


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia