strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 08-01-2019


Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Rzecznej w Bestwince”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Bestwina - ulicy Rzecznej w Bestwince.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki nr 9 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
45111200-0
45233142-6
45233220-7

Termin składania ofert:

23-01-2019 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

23-01-2019 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 31.05.2019 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


Załączniki


Dokumentacja techniczna


SIWZ


Data: 17-01-2019


Odpowiedzi na pytania z dnia 17.01.2019


Przedmiary robót w wersji edytowalnej


Data: 23-01-2019


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia