strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 06-07-2007


Zapytanie o cenę : "Wykonanie projektu budowy kolektora kanalizacji w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kolektora kanalizacji w sołectwie Kaniów,
w gminie Bestwina, wg załączonej koncepcji wraz z projektem likwidacji starej oczyszczalni oraz projektem zasilania energetycznego.
Projektowane przepompownie na kolektorze przesyłowym muszą zapewniaæ wydajnośæ umożliwiającą zebranie ścieków z całego sołectwa Kaniów, zgodnie z załączoną koncepcją.

Termin składania ofert:

06-07-2007 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

06-07-2007 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31.03.2008r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - przetarg w trybie zapytania o cenę
ZP 341/16/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:


"¦RODOWISKO"
Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji
ul. Harcerska 6A
43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty :

bez VAT :  81.500,00  zł
słownie : osiemdziesiąt jeden tysięcy pięæset złotych

z VAT :  99.430,00 zł
słownie : dziewięædziesiąt dziewięæ tysięcy czterysta trzydzieści złotych

 

- Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego - dokument PDF - rozmiar 164[kB]