strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 09-02-2018


Przetarg nieograniczony : „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71322200 - 3  usługi projektowania rurociągów,

71322000 - 1  usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

71320000 - 7  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71240000 - 2 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania. 

Termin składania ofert:

26-02-2018 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

26-02-2018 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 29.11.2019 r.

Wadium:

10 000,00 zł zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
 2. Szacunkowa wartość zamówienianie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
 5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
 7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
  a) Biuletyn Zamówień Publicznych
  b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
  c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:

a) cena ofertowa –60 %
b) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia –40 %


Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej


Data: 16-02-2018


Odpowiedzi na pytania - 2018-02-16


Data: 20-02-2018


Odpowiedzi na pytania - 20-02-2018


Data: 26-02-2018


Informacja z otwarcia


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia