strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 08-03-2016


Przetarg nieograniczony : "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie -etap I - rejon ul. Torowej i Ludowej"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie sołectwa Kaniów, która obejmuje:

1) Rejon ulicy Torowej, długośæ sieci wodociągowej wynosi:

  • Wodociąg rury PE 100 RC SDR17 Fi 110*6,6 mm L= 1041,00 m,
  • Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi 40 mm - dwuwarstwowe PE 100 RC SDR 17, L-190,00 m.

2) Rejon ulicy Ludowej, długośæ sieci wodociągowej wynosi:

  • Wodociąg rury PE 100 RC SDR17 Fi 110*6,6 mm L = 1424,00 m,
  • Wodociąg rury PE 100 RC SDR 17 Fi 90*5,4 mm L = 126,00 m,
  • Wodociąg rury PE 100 SDR17 Fi 63*3,8 mm L = 211,00 m,
  • Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi 40 mm - dwuwarstwowe PE 100 RC SDR 17 L= 971,00 m.

2. Zakres rzeczowy obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze i pomiarowe,
b) Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe,
c)  Roboty ziemne,
d) Roboty montażowe - ciągi główne i przyłącza,
e) Próby szczelności,
f) Inwentaryzacja geodezyjna.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , które stanowią integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Załączony do SIWZ  przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie może stanowiæ jedynej podstawy wyceny oferty. 

5. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

7. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadaæ materiały lub  urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod  pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co  najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

8.Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do:

a. sporządzenia i przedłożenia  harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych w dniu podpisywania umowy (wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ). Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzględniaæ wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia i zawieraæ wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy,
b. kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania.

9. Oprócz robót określonych w materiałach przy realizacji zamówienia należy wykonaæ następujące czynności:
a. wykonaæ geodezyjną dokumentację powykonawczą,
b. opracowaæ projekt czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych oraz ponosiæ opłaty związane z zajęciem pasa drogowego podczas prowadzenia robót,
c. ponosiæ koszty związane z poborem wody i energii elektrycznej do celów budowy.

10. Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3 lata gwarancji. Udzielenie przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty zostanie potwierdzone przez wykonawcę w pkt. 2 "FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY" (załącznik nr 1 do SIWZ).

11. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45.23.21.50-8
45.10.00.00-8
45.23.21.50-8
45.23.32.00-1

Termin składania ofert:

23-03-2016 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

23-03-2016 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do dnia 30.11.2016r.

Wadium:

19 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena oferty  - 96
Gwarancja    -4

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

 

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.4[MB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 232[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 121[kB]
- Specyfikacja techniczna -   dokument PDF - rozmiar 11.8[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 623[kB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 11.03.2016r.    dokument PDF - rozmiar 39[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 14.03.2016r.    dokument PDF - rozmiar 40[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 15.03.2016r.    dokument PDF - rozmiar 20[kB]

- Protokół z otwarcia ofert - 23.03.2016 r. -  dokument PDF


Rozstrzygnięcie przetargu


Data : 2016-04-07

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) - przetarg nieograniczony - ST.271.003.2016, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

       BUDROST Sp. z o.o.
34-205 Stryszawa 1a

- Zawiadomienie o wyborze oferty -