strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 22-07-2008


Zapytanie o cenę : " Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków miesz

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków mieszkalnych na terenie gminy Bestwina w 2008 r.,

(kod odpadów: 17 06 01- materiały izolacyjne zawierające azbest, 17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest).

W zakres usługi wchodzi:
a) odbiór od mieszkańców gminy Bestwina odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) w ilości około 60 Mg odpadów, z budynków na terenie Gminy Bestwina, według listy przekazanej wybranemu Wykonawcy przez  tutejszy Urząd,
b) transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671 z późn. zm. oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg
i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzającej zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515 z późn. zm.) i przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów azbestowych.

Termin składania ofert:

22-07-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

22-07-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

30.09.2008r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę - art. 69 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
6. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/09/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Postępowanie przetargowe unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wpłynęła tylko jedna oferta.

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 456[kB]