strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 06-06-2003


Przetarg nieograniczony na: Dostawę mebli do pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Janowicach.

Zamawiający:

Urząd Gminy
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Przedmiot zamówienia:

Dostawa mebli do pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Janowicach:
 • sale lekcyjne
 • gabinet dyrektora
 • pokój nauczycielski
 • sekretariat
 • biblioteka
 • magazyny
 • korytarze

Termin składania ofert:

12-09-2003 14:58

Miejsce składania ofert:

w siedzibie zamawiającego pok. nr 2

Termin otwarcia:

06-06-2003 09:00

Miejsce otwarcia:

w siedzibie zamawiającego pok. nr 7

Termin realizacji:

31 lipca 2003

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.
 2. Kryteria oceny ofert:
  • cena - 90%
  • gwarancja - 10%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :
P.W. "WIKOR"
Waldemar Idziak
ul. Strzecha 14/1
60 - 274 Poznań

Cena wybranej oferty (łączna cena dostarczanego sprzętu wraz z jego montażem):
bez VAT: 50 954,00 zł słownie: pięædziesiąt tysięcy dziewięæset pięædziesiąt cztery złote 00/100
z VAT: 60 863,68 zł słownie: sześædziesiąt tysięcy osiemset sześædziesiąt trzy złote 68/100
Gwarancja na dostarczony i zamontowany sprzęt:
36 miesięcy słownie: trzydzieści sześæ miesięcy