strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 29-04-2019


Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej ul. Okrężnej w km 0+000 do 0+930,55 wraz z poboczami w miejscowości Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ulicy Okrężnej w Bestwinie o długości 930,55m i stałej szerokości 2,50m.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki nr 9 do SIWZ

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
45.11.13.00-1
45.10.00.00-8
77.21.14.00-6
45-11-12-00-0
45-23-31-61-5
45-23-31-20-6
77-31-41-00-5

Termin składania ofert:

14-05-2019 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

14-05-2019 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 29.11.2019r.

Wadium:

30 000 zł

Dodatkowe uwagi:

SIWZ


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Ogłoszenie o zamówieniu


Data: 14-05-2019


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia