strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 25-09-2006


Przetarg nieograniczony : Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina.

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

ZAKRES A - OCZYSZCZALNIA ¦CIEKÓW W GMINIE BESTWINA
PRZEDMIOT G£ÓWNY 45252000-8

ZAKRES B - PRZEPOMPOWNIA ¦CIEKÓW PBK5
PRZEDMIOT G£ÓWNY 45232152-2

ZAKRES C - SIECI KANALIZACYJNE I WODOCI¡GOWE
PRZEDMIOT G£ÓWNY 45231300-8

PRZEDMIOT DODATKOWY DLA ZAKRESÓW A,B,C
45110000-1, 45111200-0, 45262310-7, 45262300-4, 45223810-7, 45420000-7, 45261100-5, 45223100-7, 45223210-1, 45262400-5, 45262500-6, 45260000-7, 45324000-4, 45262320-0, 45430000-0, 45421140-7, 45421160-3, 45442100-8, 45320000-6, 45300000-0, 45252100-9, 45233124-4, 45310000-3, 45315300-1, 45316000-5, 45316200-7, 45315600-4, 45314300-4, 45112700-2, 45231300-8, 45111200-0, 45100000-8, 45112210-0, 45110000-1.

Zakres prac :

Do pobrania w formacie MS Word :
 Zakres prac - rozmiar pliku 82[kB]

Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz dokumentacje projektową stanowiące odpowiednie załączniki do SIWZ.

 

Termin składania ofert:

25-09-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

25-09-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31.12.2008r

Wadium:

250 000 zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 2750 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Specyfikacja - rozmiar pliku 248[kB]
 Załączniki do specyfikacji - rozmiar pliku 52[kB]
 Przedmiary - rozmiar pliku 5.8[MB]

Uwaga - Zgodnie z art.42 ust.2 PZP zamawiający przekaże SIWZ w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :


14.09.2006r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.
z 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców
w postępowaniu przetargowym: "Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina":

1. Pytanie:
W związku z udziałem naszej firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego j.w. zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.10.2006 r.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. Termin ten pozostaje bez zmian, zgodnie z zapisem w SIWZ pkt IV.10, tj. 25.09.2006 r. do godz. 9.00.


 19.09.2006r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.
z 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców
w postępowaniu przetargowym: "Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina":

1. Pytanie:
SIWZ: pkt IV.8. /str. 14/
Ze względu na obszernośæ oferty, prosimy o wyrażenie zgody na podpis i parafowanie jedynie stron zapisanych, zarówno formularza oferty, jak i wszystkich pozostałych załączników. Naszym zdaniem podpisywanie stron pustych jest nieuzasadnione.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt IV.8 - Winny byæ podpisane wszystkie strony formularza oferty, a także wszystkie załączniki do oferty przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.

2. Pytanie:
SIWZ: pkt  III.4 - potencjał sprzętowy
Ze względu na nieprecyzyjną odpowiedź na podobne pytanie udzieloną w piśmie z dnia 14.08.2006r, prosimy o jednoznaczne określenie, jaką ilością dźwigów i spycharek winien wykazaæ się Wykonawca. Przypuszczamy, że po 1 sztuce, gdyż wskazana przez Zamawiającego ilośæ: "8szt." wydaje się dotyczyæ jedynie samochodów ciężarowych o ład. 5-10t.
Odpowiedź:
Potencjał sprzętowy należy wykazaæ zgodnie z zapisem w SIWZ pkt III.4 ( dźwigi, spycharki po 1 szt); wykazany potencjał sprzętowy stanowi pogląd na potencjał firmy.

3. Pytanie:
Załącznik nr 2 - kwalifikacje techniczne - personel
Czy informacja o zatrudnieniu dotyczy ilości pracowników zatrudnianych w firmie Wykonawcy, czy zatrudnienie to dotyczy personelu zatrudnionego w ramach niniejszego kontraktu?
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem II do SIWZ należy przedstawiæ ilośæ zatrudnianych pracowników ogółem, w tym personel kierowniczy i techniczny oraz przedstawiæ proponowany personel techniczny dla realizacji przedsięwzięcia.


W uzupełnieniu zadanych pytań załączamy zestawienie materiałów i urządzeń dla budynku technologicznego. Jednocześnie informujemy, że załączone materiały nie zmieniają warunków przygotowywanych ofert. Materiały te dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bestwinie: www.bestwina.pl.

 Zestawienie - rozmiar pliku 8.9[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/26/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

PPUH "WOLIMEX" Eugeniusz Wojak
ul.
Tarnowska 33
34-600 Limanowa

Cena oferty:

cena bez VAT : 9 422 950,45 zł
słownie : dziewięæ cztery dwa dwa dziewięæ pięæ zero i 45/100

z VAT : 10 082 556,98 zł
słownie : jeden zero zero osiem dwa pięæ pięæ sześæ i 98/100

Termin wykonania zamówienia : 31 grudnia 2008

Gwarancja :  36 miesięcy