strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 06-11-2006


Przetarg nieograniczony : Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Bestwina w sezonie zimowym 2006/2007 oraz 2007/2008

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest :

zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy Bestwina w sołectwach Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2006/2007 oraz 2007/2008:
a. odśnieżanie,
b. zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu,

Do właściwego utrzymania chodników wymagane jest odśnieżanie pługami oraz posypywanie materiałem uszorstniającym - piaskiem. Utrzymanie zimowe chodników odbywaæ się będzie według wykazu chodników, stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. £ączna powierzchnia utrzymywanych chodników wynosi 18 754 m2. 
    
2. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie.
3. Wspólny słownik zamówień CPV:   90.21.20.00-6,    90.21.30.00-3.

Termin składania ofert:

06-11-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

06-11-2006 10:00

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego pok. nr 7

Termin realizacji:

od 15.11.2006 r. do 30.04.2007 r. oraz od 15.11.2007 r. do 30.04.2007 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 8zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja - archiwum ZIP 22[kB]
- Załączniki - archiwum ZIP 38[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - format pdf 86[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/31/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Budownictwa Inżynieryjno - Komunalnego S.C.
Helena Buchacz, Gabriel Grygierczyk
ul. Plebańska 21
43 - 512 Bestwina
Cena oferty:

a. 1 m-g akcji czynnej jednostki do odśnieżania - pojazd z osprzętem do odśnieżania i posypywania chodników-do 2 ton:

bez VAT:  58,00 zł
słownie:  pięædziesiąt osiem złotych i 00/100
z VAT:  62,06 zł
słownie:  sześædziesiąt dwa złote i 06/100
 
b. 1 m-g akcji czynnej jednostki do odśnieżania - odśnieżarka wirnikowa spalinowa:

bez VAT:  48,00 zł
słownie:  czterdzieści osiem złotych i 00/100
z VAT:   51,36 zł
słownie:  pięædziesiąt jeden złotych i 36/100

c. 1 m-g akcji czynnej jednostki do posypywania piaskiem - samochód ciężarowy:

bez VAT:  86,00 zł
słownie:  osiemdziesiąt sześæ złotych i 00/100
z VAT:  92,02 zł
słownie:  dziewięædziesiąt dwa złote i 02/100