strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 08-09-2006


Przetarg nieograniczony : I Etap modernizacji części Przedszkola w Kaniowie

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: I etap modernizacji części Przedszkola w Kaniowie przy ul. Batalionów  Chłopskich 17a
 2. Zakres prac:

  - Wymiana stolarki
  - Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
  - Wymiana wewnętrznych instalacji : wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej
  - Modernizacja przyłącza gazowego
  - Modernizacja kotłowni gazowej
  - Wymiana instalacji co
  - Wymiana posadzek
  - Wymiana pokrycia dachowego
  - Termorenowacja budynku wraz z kolorystyką
  - Mała architektura, ogrodzenie itp.
 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

  - główny przedmiot:             45262800-9  Prace dotyczące rozbudowy budynków
  - dodatkowe przedmioty:     45310000-3  Prace dotyczące wykonywania instalacji
                                             45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne
 4. Zamówienie należy wykonaæ według projektu technicznego , przedmiaru robót , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących odpowiednio załączniki  do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz  zgodnie z obowiązującymi  normami  i przepisami  budowlanymi.

  UWAGA:

  W harmonogramie robót do wykonania w roku 2006 należy ująæ następujące roboty:
  - Wymiana okien  PCV,
  - Okna aluminiowe,
  - Parapety,
  - Roboty dociepleniowe ścian i dachu,
  - Roboty budowlane w 50%,
  - Roboty rozbiórkowe,
  - Roboty przygotowawcze,
  - Roboty instalacyjne co,
  - Roboty instalacji gazowej wraz  z kotłownią,
  - Roboty elektryczne w 50%
  - Dostawa urządzeń placu zabaw

  Wymienione roboty stanowią około 50% zakresu robót.
 5. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Kaniów, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie.

Termin składania ofert:

08-09-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

08-09-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

wrzesieñ 2006 r. - czerwiec 2007r.

Wadium:

10 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Warunki uczestnictwa :

 1. O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaæ się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniaæ następujące wymagania:
  - wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców).
  - w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty: formularz ofertowo - cenowy, kosztorys, harmonogram, oświadczenie w trybie art. 22 ustawy, wykaz zrealizowanych prac, uprawnienia kierownika budowy, wykaz pracowników. Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyæ oddzielnie.
  - oferta musi byæ podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
  - wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowiæ pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikaæ z treści umowy konsorcjum lub zostaæ przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

  Uwaga: treśæ pełnomocnictwa powinna dokładnie określaæ zakres umocowania.

  - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
  - wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę"; w miejscu np." nazwa i adres Wykonawcy" należy
    wpisaæ dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
Specyfikacja + załączniki - samorozpakowujące archiwum rozmiar pliku 51[MB]

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :
I etap modernizacji części przedszkola w Kaniowie


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/24/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Remontowo - Budowlany
"JURCZAK - PSZCZÓ£KA" Sp. Jawna
ul. Bukowska 1
43 - 353 Porąbka

Cena oferty:

cena bez VAT : 782 804,36 zł
słownie : siedem osiem dwa osiem zero cztery i 36/100

z VAT : 955 021,32 zł
słownie : dziewięæ pięæ pięæ zero dwa jeden i 32/100

Termin wykonania zamówienia : czerwiec 2007

Gwarancja :
elementy konstrukcyjne : 60 miesięcy
elementy pozostałe        : 36 miesięcy