strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 07-02-2019


Przetarg nieograniczony: „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 
 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, wytwarzanymi w wytwórniach. Mieszanki należy stosować jak dla ruchu KR1 - KR3. Nie dopuszcza się zabudowy mieszanek wykonanych w recylkerach. 

2. Remont nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną obejmuje m.in. :
- wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów;
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i odwiezieniem ewentualnego gruzu lub destruktu;
- ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca lub zastosowanie emulsji na zimno, szczególnie na krawędziach;
- transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania
- rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia;
- zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki;
- posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią;
- odwiezienie gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją.

3. Remont warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną przy użyciu rozściełacza obejmuje m.in. :
- rozbiórka mechaniczna zniszczonej warstwy ścieralnej (frezarka lub innym sprzętem mechanicznym)
- zacięcie piłą mechaniczną nawierzchni na początku i na końcu remontowanego odcinka
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i odwiezieniem ewentualnego gruzu lub destruktu;
- skropienie naprawianego miejsca emulsją asfaltową
- transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania
- rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej (AC 11S) w jednej warstwie o średniej grubości 5 cm,  
- zagęszczenie ułożonej mieszanki;
- posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią;
- odwiezienie gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją.

4. Usuwanie ubytków kruszywem i mieszanką mineralno – bitumiczną:
- rozbiórka mechaniczna zniszczonych warstw bitumicznych i podbudowy tłuczniowej (frezarką lub innym sprzętem mechanicznym) o głębokości do 40 cm (5 cm nawierzchni oraz 35 cm podbudowy tłuczniowej)
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 mm grubości 15 cm
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm grubości 10 cm
- ułożenie nawierzchni MMB AC 11S grubości 5 cm

5. Remont lub wykonanie poboczy z kruszywa lub destruktu:
- wykonanie robót ziemnych polegających na korytowaniu lub przygotowaniu podłoża pod pobocze na szerokości min. 0,50 m od krawędzi nawierzchni jezdni
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm grubości min. 15 cm lub wykonanie pobocza z destruktu z grubości 15 cm wraz ze skropieniem powierzchni destruktu emulsja asfaltową z jednoczesnym zagęszczeniem zabudowanego materiału.

6. Naprawa ubytku lub wyboju grysami i emulsją:
- oczyszczaniu uszkodzenia sprężonym pod dużym ciśnieniem powietrzem,
- w razie potrzeby wstępnego skropienia dna i krawędzi oczyszczonego otworu odpowiednią ilością kationowej emulsji asfaltowej modyfikowanej,
- wypełnieniu otworu grysem o właściwej frakcji, wprowadzonym pod ciśnieniem po zmieszaniu z emulsją asfaltową modyfikowaną w dyszy remontera.               
W zależności od głębokości uszkodzenia, wypełnienie może być jednowarstwowe, lub dwuwarstwowe. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.

8. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
- CPV główny: 45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg
- CPV dodatkowy: 45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:

22-02-2019 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

22-02-2019 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – sala posiedzeń

Termin realizacji:

do dnia 13.12.2019 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki 1-7


Załącznik 8


Data: 18-02-2019


Odpowiedzi na pytania z dnia 18.02.2019


Data: 22-02-2019


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia