strona główna
  • bip

Informacja o rewitalizacji w Gminie Bestwina

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zmianami) daje Radzie Gminy uprawnienie do podjęcia:

  1. uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy,
  2. uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy.

Skutkiem podjęcia uchwał jest m.in. przysługujące Gminie prawo pierwokupu na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4a i 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) w przypadku sprzedaży:

  • nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy o rewitalizacji;
  • nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji.

Ustanowienie prawa pierwokupu może nastąpić dopiero po podjęciu przez Radę Gminy Bestwina wymienionych na wstępie uchwał.

W przypadku rozpoczęcia prac zmierzających do podjęcia przedmiotowych uchwał stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bestwina.pl.

Informacja dotycząca procesu rewitalizacji jest aktualizowana z każdym pierwszym dniem kolejnego miesiąca.