strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 20-07-2007


Przetarg nieograniczony : Wymiana sieci wodociągowej: Bestwina ul. Bialska - ul. Zielona - etap III

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej - ciągi główne, w rejonie ulicy Podzamcze, Studziennik
w sołectwie  Bestwina, w gminie Bestwina.

2. Zakres:

PE Ø 110 -  1 313,0 mb
PE Ø  90 -     772,0 mb
PE Ø  63 -     214,0 mb

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:     45.23.13.00 - 8.

4. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej , Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

5. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw : sołectwo Bestwina, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

20-07-2007 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

20-07-2007 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 31.03.2008 r.

Wadium:

12 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 160[kB]
- Przedmiar Robót -   dokument PDF - rozmiar 700[kB]
- Specyfikacja Techniczna -   dokument PDF - rozmiar 2 080[kB]
- Załączniki : profile -   archiwum ZIP - rozmiar 6 731 [kB]
- Załączniki : Mapy zagospodarowania terenu -   archiwum ZIP
- rozmiar 4 729 [kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 46 [kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego -   dokument PDF
- rozmiar 56[kB]

Lub

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  20,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt (032) 215 77 07,  fax. (032) 215 77 12 - Ewa MazurPytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :


     13.07.2007r.     

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej: Bestwina
ul. Bialska - ul. Zielona - etap III":

Pytanie 1:
W jakim procencie inwestycja jest przeznaczona dla budownictwa mieszkaniowego,
a w jakim dla pozostałego w celu określenia prawidłowej stawki VAT?

Odpowiedź:
Roboty wykonane w ramach inwestycji pn. " Wymiana sieci wodociągowej: Bestwina
ul. Bialska - ul. Zielona-etap III" są w całości związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

Pytanie 2:
W dołączonym przedmiarze robót jest mowa o montażu 8 szt. hydrantów, a w projekcie jest 11 szt.
Prosimy o podanie ile hydrantów należy przyjąæ do obliczenia ceny ofertowej?

Odpowiedź:
Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąæ 11 szt. hydrantów.

Pytanie 3:
Jaki należy naliczyæ VAT do w/w inwestycji?

Odpowiedź:
Odpowiedz jak w pytaniu 1.
Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 roku ze zm.) - przetarg nieograniczony - ZP341/17/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Konsorcjum Firm:

"REZBUD" PUH Eugeniusz Rezik

ul. Janowicka 75, 43-512 Janowice

Przedsiębiorstwo Komunalne  "KOMBEST" Sp. z o.o.

ul. Plebańska 12, 43-512 Bestwina

 

Cena oferty:         

bez VAT:                270 803,79 zł

słownie:                 dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzy złote 79/100

 

z VAT:                   289 760,06 zł

słownie:                 dwieście osiemdziesiąt dziewięæ tysięcy siedemset sześædziesiąt  złotych 06/100

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wszystkim kryteriom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru - cenę.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adresy Wykonawców

 

Cena oferty brutto

 

Uzyskana ilośæ punktów

 

 

1.

"ZRIB" Zygmunt Seweryn

ul. Szkolna 6

34-312 Międzybrodzie Bialskie

 

 

184 374,32 zł

 

 

0

 

2.

"AQUA-SYSTEM"
Sp. z o.o.

ul. W. Witosa 118

43-300 Bielsko-Biała

 

404 937,04 zł

 

72

 

3.

HYDRO-INSTAL ZIS

Stroński-Homa Spółka Jawna

43-391 Mazańcowice 178

 

319 213,31 zł

 

91

 

4.

ZRI "WODPOL"
Włoch i Marszałek Spółka Jawna

ul. Ks. Pr. ST. Słonki 24

34-300 żywiec

 

 

397 576,81 zł

 

 

73

 

5.

Konsorcjum Firm "REZBUD" PUH Eugeniusz Rezik -PK"KOMBEST"
Sp. z o.o.

ul. Plebańska 12

43-512 Bestwina

 

 

 

289 760,06 zł

 

 

 

100

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego dokument PDF - rozmiar 86[kB]