strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 18-05-2010


Przetarg nieograniczony : Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)&

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
     
1.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)
- podbudowa przepuszczalna
- nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa

Nawierzchnia syntetyczna typu "sztuczna trawa" o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
Wariant I - wysokośæ włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstośæ trawy: min. 97.000 włókien /m2

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonaæ zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  

- wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach    - 2 sztuki
- siatki do bramek                                     - 2 sztuki

1.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:
19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
podbudowa
I   sposób - podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy  zgodne z  właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
Roboty należy wykonaæ zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).    

- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
technologia układania nawierzchni:
I  sposób: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonaæ na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu  SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.
- wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm    - 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości  - 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

- wyposażenie  do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki
- siatka do siatkówki     - 1 sztuka

- wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach  - 2 sztuki
- siatki do bramek                                       - 2 sztuki

1.3.  Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

1.4.  Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 9 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

1.5.  Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).

1.6.  Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonaæ zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr  2 do SIWZ). 

1.7. Ukształtowanie terenu
Teren wykazuje spadek w kierunku północnym i północno-wschodnim. W celu dostosowania projektu boisk Orlik 2012 do warunków miejscowych wymagana jest niwelacja terenu i zmiana jego ukształtowania. Szczegółowe informacje dotyczące istniejących i projektowanych rzędnych  znajdują się na rysunkach przekrojów przez teren części graficznej objęty przedmiotowym opracowaniem - rys. 1/Z, 2/Z - projekt zagospodarowania.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 1.1 do 1.7 stanowią załączniki:
Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 3 do SIWZ  Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 1.1 do 1.7:
- na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
- na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - 60 miesięcy

1.8  Budowa budynku sanitarno-szatniowego
Szczegółowy opis dla budynku sanitarno-szatniowego stanowią załączniki:
Załącznik Nr 1 do SIWZ   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 3 do SIWZ   Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 4 do SIWZ   Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
UWAGA:
Kosztorysy ofertowe winny byæ sporządzone w oparciu o załączone przedmiary robót (można dodaæ do przedmiarów kolumny uwzględniające ceny jednostkowe i wartośæ poszczególnych pozycji).
W kosztorysach ofertowych należy przedstawiæ: koszt roboczogodziny, koszty pośrednie, zysk.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    

CPV 45.21.22.21-1      Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

3. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Bestwina, Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

02-06-2010 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

02-06-2010 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Przedmiot zamówienia nale¿y zrealizowaæ w nieprzekraczalnym terminie 13 tygodni od dnia protokolarn

Wadium:

25 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr  134880-2010 z dnia 18.05.2010r.
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

  
Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 241[kB]
- Załacznik nr 1 STWiORB -   archiwum ZIP - rozmiar 139[kB]
- Załacznik nr 2 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB -   archiwum ZIP - rozmiar 10[MB]
- Załacznik nr 3 Dokumentacja Projektowa -   archiwum ZIP - rozmiar 57[MB]
- Załacznik nr 4 Przedmiary robót -   archiwum ZIP - rozmiar 379[kB]
- Załacznik nr 5 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH -   Dokument DOC - rozmiar 39[kB]
- Załacznik nr 6 O¦WIADCZENIE WYKONAWCY O SPE£NIANIU WARUNKÓW UDZIA£U W POSTÊPOWANIU OKRE¦LONYCH W... -   Dokument DOC - rozmiar 32[kB]
- Załacznik nr 7 WZÓR OFERTY -   Dokument DOC - rozmiar 39[kB]
- Załacznik nr 8 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY -   Dokument DOC - rozmiar 103[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 2.2[MB]

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 31.05.2010r. -   Dokument PDF - rozmiar 83[kB]

 

- DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA -   archiwum ZIP - rozmiar 7[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/07/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

INWESTYCJE.PL  Sp. z o.o.
44-217 Rybnik ul. ¦w. Józefa 80c

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 106[kB]