strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 16-08-2019


Przetarg nieograniczony: „Remont konserwatorski schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Bestwinie”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 
 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Bestwinie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki nr 9 do SIWZ 
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe
 

Termin składania ofert:

02-09-2019 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - (sekretariat)

Termin otwarcia:

02-09-2019 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 29.11.2019 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 30-08-2019


Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Data: 02-09-2019


Odpowiedzi na pytania z dnia 29.08.2019 r.


Zmodyfikowany przedmiar robót


Data: 05-09-2019


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania