strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 06-05-2005


Przetarg nieograniczony: "Modernizacja parkingu przy kościele w sołectwie Bestwinka"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja parkingu przy kościele w sołectwie Bestwinka - ul. ¦w. Sebastiana.
Zakres robót:
- roboty ziemne, profilowanie istniejącego podłoża
- wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym od 0/31,5 mm.
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej ścieralnej dla ruchu KR-1 grubości 6 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie studzienek ściekowych,

2. CPV: 45.23.31.31 - 6, 45.23.32.20 - 7, 45.23.32.70  - 2
 
3. Zamówienie należy wykonaæ według:
a.  dokumentacji technicznej, 
b. przedmiaru robót,
c.  "Ogólnych specyfikacji technicznych" - zał. A.
d.   "Szczegółowej specyfikacja technicznej" - zał B,
stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

06-05-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

06-05-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

6 tygodni od daty podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą prawo zamówień publicznych - przetarg nieograniczony ZP340/10/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.H.U. "ASFALTOR" S.C.
T. Paździora, A. Kruczek
ul. Kaniowska 23
43 - 502 Czechowice - Dziedzice

Cena oferty:

cena bez VAT:  64 233,20 zł
słownie:   sześædziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy złote i 20/100

cena z VAT:  78 364,50 zł
słownie:   siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześædziesiąt cztery złote i 50/100

Termin wykonania zamówienia:

24 czerwca 2005

Gwarancja:

36 miesięcy