strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 27-04-2010


Przetarg nieograniczony : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Gminie Bestwina"

Zamawiający:

Gmina Bestwina - Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Gminie Bestwina.

Podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie kredytu jest Uchwała Nr XXXVIII/277/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz Uchwała Nr 4100/I/99/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Bestwina kredytu długoterminowego w wysokości 400 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

a. Harmonogram spłat rat kapitałowych:

2011r.
I rata  - 15.03.2011r. -  50 000,00zł
II rata  - 15.06.2011r. -  50 000,00zł
III rata  - 15.09.2011r. -  50 000,00zł
IV rata  - 15.12.2011r. -  50 000,00zł

2012r.
I rata  - 15.03.2012r. -  50 000,00zł
II rata  - 15.06.2012r. -  50 000,00zł
III rata  - 15.09.2012r. -  50 000,00zł
IV rata  - 15.12.2012r. -  50 000,00zł

b. Całośæ kredytu postawiona zostanie do dyspozycji Zamawiającego
do dnia 09.08.2010r.,  w złotych /PLN/  na  rachunek Zamawiającego - Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice- Bestwina
nr rachunku  78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    

c. Spłata odsetek następowaæ będzie miesięcznie w każdym ostatnim dniu miesiąca na rachunek bankowy Wykonawcy (Kredytodawcy) począwszy od miesiąca, w którym uruchomiono kredyt.

d. Jeżeli data spłaty rat kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się że ustalony termin został zachowany jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.

e. Zakłada się możliwośæ wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat kredytu lub jego części bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. O wcześniejszej spłacie kredytu (całości lub części) Zamawiający powiadomi Wykonawcę (Kredytodawcę) z 7 dniowym wyprzedzeniem.

f. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy uwzględniæ rok kalendarzowy równy 365 dni.

g. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco, przekazany Wykonawcy wraz z deklaracją wekslową.

3. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się:
a) Uchwałę Nr XXXVIII/277/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcie długoterminowego kredytu na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
b) Uchwała Nr 4100/I/99/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Bestwina kredytu długoterminowego w wysokości 400 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

4. Zamawiający przedstawi wybranemu Wykonawcy, na pisemny wniosek, inne dokumenty niezbędne do zbadania zdolności kredytowej oraz do zawarcia umowy kredytowej.

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

66113000-5   Usługi udzielania kredytu

Termin składania ofert:

05-05-2010 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

05-05-2010 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do dnia 09.08.2010 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 99173-2010 z dnia 27.04.2010r
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  4,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 164[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 169[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 773[kB]

MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 30.04.2010r -   dokument PDF - rozmiar 186[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/04/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice -Bestwina
43-502Czechowice-Dziedzice
ul. Słowackiego 14

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 533[kB]