strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 01-07-2010


          PRZETARG NIEOGRANICZONY : "BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W CI¡GU DROGI POWIATOWEJ S 4444 UL. KRAKOWSKA W BESTWINIE"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Krakowskiej w  Bestwinie.

2. Zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę:

a. 1412 mb chodnika (wraz z wjazdami) z kostki betonowej,
b. 1180,30 mb kanalizacji deszczowej,
c. zatoki autobusowej (długośæ krawędzi zatrzymania 20 mb),
d. nasypy pod konstrukcje nawierzchni chodnika. 

3. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy, przedmiar robót, specyfikację techniczną, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 

5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 36 miesięcy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Bielskiego projektem organizacji ruchu.

7. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, w uzgodnieniu z zamawiającym.

8. W szczególności na etapie przygotowania oferty, z uwagi na duży zakres inwestycji, oferent zobowiązany jest do sprawdzenia warunków realizacji inwestycji w przedstawionym powyżej zakresie, poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej terenu inwestycji, celem zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania prawidłowej oferty.
Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych.

9. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45111200-0  Roboty w  zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45233340-4  Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45233320-8  Fundamentowanie dróg

10. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:  Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

01-07-2010 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

01-07-2010 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 sala posiedzeń

Termin realizacji:

do 29.10.2010 r.

Wadium:

30 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 169694-2010 z dnia 16.06.2010r
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  86,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7


Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 185[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 51[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 30.4[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/10/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H. Eugeniusz Rezik
43-512 Janowice ul. Janowicka 75

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 600[kB]