strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 15-02-2008


Przetarg nieograniczony - "Remont dróg gruntowych na terenie gminy Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gruntowych na terenie gminy Bestwina; w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice, w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.

2. Prace remontowe polegaæ będą na:

a. zakupie klińca oraz tłucznia wapiennego,
b. mechanicznym korytowaniu, oczyszczeniu i ścinaniu istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz
z załadunkiem materiału i odwozem na odległośæ 2 km, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża,
c. uzupełnianiu podbudowy klińcem lub tłuczniem wapiennym z dowozem materiału
i zagęszczeniu podłoża.

3. Zakupywany kliniec oraz tłuczeń wapienny winien spełniaæ określone parametry:

- kliniec - granulacja (mm) 6-31,5,
- tłuczeń - granulacja (mm) 31,5 - 63

    • nasiąkliwośæ 2%
    • mrozoodpornośæ 0,6%
    • ścieralnośæ do 30%

4. O konieczności wykonania zadania (remoncie wyznaczonych odcinków dróg) Wykonawca będzie powiadamiany w formie zleceń.

Termin składania ofert:

15-02-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

15-02-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 31.12.2008 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:
Cena - 100%


Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 8,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 156[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 238[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 3.1[MB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) - przetarg nieograniczony - ZP341/02/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H.
Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -
  
  dokument PDF - rozmiar 261[KB]