strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 18-06-2014


Przetarg nieograniczony : "Budowa placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy placówkach oświatowych w Gminie Bestwina"

Zamawiający:

Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy  Zespole Szkolno -  Przedszkolnym w Bestwince, ul. Dworkowa 3.
Elementy projektowane - plac zabaw: 241,00 m2, w tym nawierzchnia bezpieczna pod elementy placu zabaw, syntetyczna w kolorze pomarańczowym 148,5 m2, nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim 22,5 m2, trawnik (teren placu zabaw) 70,00 m2;

b) budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy  Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowicach, ul. Korczaka 2.
Elementy projektowane - plac zabaw: 325,50 m2, w tym nawierzchnia bezpieczna pod elementy placu zabaw, syntetyczna w kolorze pomarańczowym 148,75 m2, nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim 21,75 m2, trawnik (teren placu zabaw) ok. 155,00 m2;

c) budowa placu zabaw w ramach rządowego  programu "Radosna Szkoła" przy Zespole  Szkolno - Przedszkolnym w Bestwinie, ul. Szkolna 11.
Elementy projektowane - plac zabaw: 286,00 m2, w tym nawierzchnia bezpieczna pod elementy placu zabaw, syntetyczna w kolorze pomarańczowym 145,00 m2, nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim 25,00 m2, trawnik (teren placu zabaw) ok. 116,00 m2.

Wymagania dla nawierzchni syntetycznych:
Grubośæ należy dobraæ mając na uwadze wysokośæ upadkową dla konkretnego urządzenia zgodnie z odpowiednią normą - szczegóły w dokumentacji projektowej.

2. Zakres robót obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) korytowanie pod nawierzchnię,
c) wykonanie fundamentów pod urządzenia placu zabaw,
d) wykonanie odpowiednich podbudów oraz bezpiecznych nawierzchni syntetycznych,
e) montaż urządzeń placu zabaw,
f) montaż pozostałej małej architektury - ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych,
g) uzupełnienie trawnika,
h) wykonanie niezbędnych uruchomień i odbiorów.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa (projekty budowlano - wykonawcze).

4. Wszystkie elementy placów zabaw powinny byæ wykonane i zamontowane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi budowy placów zabaw (PN-EN 1176:2009,1177:2009) oraz opracowanymi przez producenta na ich podstawie specyfikacjami wykonania i montażu.

5. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia w ofercie należy uwzględniæ wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót.

6. Sporządzona oferta musi byæ zgodna z przedmiotem zamówienia, projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (elementy te należy traktowaæ jako podstawowe) zaś załączone do SIWZ  przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie mogą stanowiæ jedynej podstawy wyceny oferty. Zostały podane po to, aby ułatwiæ Wykonawcom sporządzenie oferty.

7. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na okres minimum 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego. Gwarancja obejmowaæ będzie swoim zakresem wykonane roboty budowlane i urządzenia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.

8. Tam gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań "równoważnych" pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

9. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach, przedmiot zamówienia został opisany z pomocą norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

10. Ilekroæ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieæ polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowane normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

12. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45 000000 - 7 Roboty budowlane

45 112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45 112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Termin składania ofert:

06-06-2014 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

06-06-2014 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11

Termin realizacji:

do dnia 22.08.2014 r.

Wadium:

7 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a. Biuletyn Zamówień Publicznych
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 765[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 223[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 104[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 2.3[MB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 15.8[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2014-06-16

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) - przetarg nieograniczony - ST.271.004.2014, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

PPE POLAND Sp. z o.o.
ul. Metalowców 3A
41-600 ¦więtochłowice

- Zawiadomienie o wyborze oferty -