strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 23-05-2007


Przetarg nieograniczony - "Wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Podzamcze w Bestwinie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przepustu wraz z wykonaniem odwodnienia oraz ułożeniem nakładki asfaltowo-betonowej na ul. Podzamcze w Bestwinie.

2. Zakres prac - opis robót:

 • mechaniczne wykonanie wykopów w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległośæ 4 km
 • wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych , która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych O 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem,
 • wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o O 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem,
 • zasypanie rur i zagęszczenie mechaniczne w-wy piasku w wykopie na całej szerokości wykopu, gr. w-wy 20 cm,
 • zasypanie wykopów o ścianach pionowych, szer. 0,8 - 2,5 m gł. do 1,5 m wraz z zagęszczeniem,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, grubośæ po zagęszczeniu 10 cm,
 • umocnienie skarp i dna płytami ażurowymi 60x40x10 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa grub. 5 cm,
 • umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 15 cm, ułożonymi na podsypce piaskowej,
 • oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna skarp, grubośæ namułu 20 cm,
 • ścinanie poboczy mechanicznie, grubośæ w-wy ścinanej  10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład,
 • wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odl. 3 km,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z klińca kamiennego, zagęszczonego mechanicznie, grubośæ warstwy do 5 cm,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV,
 • mechanicznie skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg / m2,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubośæ warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi z oblaniem krawędzi asfaltem,
 • uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechanicznie, szer. pobocza 0,6  m obustronnie,
 • wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych.

3. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o szczegółową specyfikację techniczną , stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

4. Wspólny słownik zamówień: CPV: 45.23.32.20-7.

5. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 

6. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

23-05-2007 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

23-05-2007 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31-07-2007 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryteria oceny:
Cena - 100%


Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 6,00 zł.

 

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

 

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 144[kB]
- Przedmiar Robót -   dokument PDF - rozmiar 242[kB]
- Kosztorys Ofertowy -   archiwum ZIP - rozmiar 118[kB]
- Szkic sytuacyjny -   dokument PDF - rozmiar 85[kB]
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -   dokument PDF - rozmiar 2 102[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 24 [kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego -   dokument PDF - rozmiar 334[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 roku ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/13/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

PPHU "ASFALTOR" S.C.
Tadeusz Paździora & Adam Kruczek
ul. Kaniowska 23
43-502 Czechowice-Dziedzice

Cena oferty: 
bez VAT:  55 592,60 zł
słownie:  pięædziesiąt pięæ tysięcy pięæset dziewięædziesiąt dwa złote 60/100

z VAT:  67 822,97 zł
słownie:  sześædziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 97/100

 

 

- Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego - dokument PDF - rozmiar 257[kB]