strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 03-03-2004


Przetarg nieograniczony:"Remont dróg gruntowych ".

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Remont dróg gruntowych - w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.

Termin składania ofert:

03-03-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

03-03-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

od 15 marca 2004 do 30 listopada 2004

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 18 - Bożena Stankiewicz

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki odatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia


Rozstrzygnięcie przetargu


*** PRZETARG UNIEWAżNIONY ***

Wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.