strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 30-09-2010


Przetarg nieograniczony: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina w sezonie zimowym 2010/2011 oraz 2011/2012"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Bestwina w sołectwach Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2010/2011 oraz 2011/2012:
a. odśnieżanie,
b. zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu,
c. likwidowanie warstw zlodowaciałego i ubitego śniegu.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia należy wykonaæ zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz parkingów na terenie Gminy Bestwina na lata 2010/2011 oraz 2011/2012, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Utrzymanie zimowe dróg odbywaæ się będzie według wykazu oraz kolejności dróg, stanowiącego załącznik nr 7 (od str. 1 do 5) do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. £ączna długośæ utrzymywanych dróg wynosi ok. 86 km. Dodatkowo do utrzymywania zaliczone są parkingi przy szkołach, kościołach itp. o powierzchni ok. 20 000 m2, (zgodnie z załącznikiem nr 7).

5. Wspólny słownik zamówień CPV: 

90620000 -9    usługi odśnieżania
90630000- 2    usługi usuwania oblodzeń

            
6. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:  Gmina Bestwina, sołectwa : Kaniów, Janowice, Bestwinka, Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

08-10-2010 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

08-10-2010 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do 30.04.2012 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 313154-2010 z dnia 30.09.2010r.
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  10,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 164[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 51[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 162[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759)  - przetarg nieograniczony - ZP341/13/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H. Eugeniusz Rezik
43-512 Janowice ul. Janowicka 75

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 636[kB]