strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 28-04-2006


Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickej w Kaniowie (gmina Bestwina) - ETAP II (kolektory E,F,G)"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickej w Kaniowie (gmina Bestwina) - ETAP II (kolektory E,F,G).

2.Zakres prac:
Sieæ kanaliazacyjna o łącznej długości 2 915 mb,
fi315 kanały grawitacyjne - 588 mb,
fi200 kanały grawitacyjne - 1 262,5 mb,
fi160 kanały grawitacyjne - 352 mb,
fi160 przykanaliki - 420 mb
fi90 kanały tłoczne - 292,5 mb
przepompownia ścieków - 1 szt.

3.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.23.24.00 - 6

4.Zamawiający nie dopuszcza powierzenia żadnej części zamówienia podwykonawcom

5.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej (załącznik A), specyfikacji technicznej (załącznik B) oraz przedmiarze robót (załącznik C).

6.Uwaga: Dokumentacja techniczna załączona do SIWZ dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej przy
ul. Dankowickiej w Kaniowie. W roku 2005 wykonano pierwszą częśæ całości zadania - tzw. ETAP I: obejmujący kolektory A,B,C,D,  pompownię P1 oraz kolektor tłoczny. Niniejszy przetarg dotyczy realizacji ETAPU II, na który składa się budowa kolektorów E,F,G, pompowni P2 oraz kolektora tłocznego
z pompowni P2. Podział na etapy zaznaczono na planie zagospodarowania terenu - rysunek nr 2 dokumentacji projektowej.

7.Zamawiający dopuszczaj możliwośæ udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego jedynie w sytuacji określonej w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert:

28-04-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

28-04-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

7 miesiêcy od daty podpisania umowy

Wadium:

33 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (co najmniej 2 zadania zrealizowane jako główny wykonawca o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat)
Jako "zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej" rozumie się:
a. budowa kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 1 000 000 zł netto,
b. długośæ kanalizacji co najmniej 2600mb kolektora grawitacyjnego i co najmniej 290mb kolektora tłocznego,
c. co najmniej jedna przepompownia ścieków.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (posiadanie środków finansowych na kwotę stanowiącą co najmniej wartośæ brutto kosztorysu ofertowego, posiadanie średnio rocznego obrotu w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie wykonawstwa robót w wysokości co najmniej 3 500 000 zł ., ubezpieczenie na kwotę co najmniej 1 000 000 zł )
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. Spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 300 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 340/04/2006 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Załad Robót Inżynieryjno - Budowlanych "ZRIB"
Zygmunt Seweryn
ul. Szkolna 6
34-312 Międzybrodzie Bialskie 

Cena oferty:

cena bez VAT : 758 907,80zł
słownie : siedem pięæ osiem dziewięæ zero siedem i 80/100

z VAT : 812 031,35 zł
słownie : osiem jeden dwa zero trzy jeden i 35/100

Termin wykonania zamówienia : 19.01.2007r
Gwarancja : 36 miesięcy