strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 21-07-2006


Przetarg nieograniczony : Remont chodnika przy ul. Witosa w Bestwinie

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:  Remont chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Dolną w Bestwinie.

2. CPV: 45.23.31.61-5

3. Zakres prac:

Remont chodnika dla pieszych z kostki brukowej na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Dolnej w Bestwinie wraz z wjazdami do posesji, odwodnieniem oraz oczyszczeniem rowu z namułu (w załączeniu mapka sytuacyjna).
Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i przedmiarze robót (PR) stanowiących integralną częśæ specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

4. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :

Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

21-07-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

21-07-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

2006-09-08

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 15zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

 

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Specyfikacja - rozmiar pliku 97[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 340/19/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Załad Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "BETONIT"
Edward Grygierczyk
ul. ¦lepa 10
43-502 Czechowice - Dziedzice

Cena oferty:

cena bez VAT : 65 208,21zł
słownie : sześæ pięæ dwa zero osiem i 21/100

z VAT : 79 554,02 zł
słownie : siedem dziewięæ pięæ pięæ cztery i 02/100

Termin wykonania zamówienia : 08.09.2006r
Gwarancja : 36 miesięcy