strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 20-10-2009


Przetarg nieograniczony - "Modernizacja drogi gminnej - ulica Sportowa w Bestwince"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji drogi gminnej - ulicy Sportowej w  Bestwince.
 
1. Zakres prac - opis robót:
- Cięcie mechaniczne szczelin w nawierzchni z mas bitumicznych,
- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubośæ warstwy 4 cm,
- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową,
- Wykonanie w- wy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej, grubośæ w- wy po zagęszczeniu 5 cm,
- Dosypanie poboczy materiałem kamiennym /frez/ ,oraz zagęszczenie mechaniczne,
- Wykonanie nakładki na wjazdach do posesji grubośæ 4 cm po zagęszczeniu,
- Dosypanie materiałem kamiennym frezem /wjazdy/ wraz z zagęszczeniem, gr 0,08cm.


2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    
45.23.31.40 - 2
45.23.32.20 - 7
45.23.31.42 - 6

3. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ deklaracje zgodności na wbudowane materiały.

4. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o przedmiar robót, szczegółową specyfikację techniczną, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. Oferent nie może wykorzystywaæ błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego. Wszystkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich braku w specyfikacji technicznej, przedmiarze robót, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub sztuki budowlanej) nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały byæ wykonane na koszt własny oferenta (wykonawcy).
  
5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 36 miesięcy.

Termin składania ofert:

12-11-2009 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

12-11-2009 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

18-12-2009 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 163[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 41[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 141[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 2.0[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/10/09,
Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe
"DROG - BUD"
Franciszek Fryc
34-116 Spytkowice
ul. Zamkowa 3

Cena oferty:
 
bez VAT:   97 734,20 zł
słownie:  dziewięædziesiątsiedemtysięcysiedemsettrzydzieściczteryzłote 20/100

z VAT:  119 235,72 zł
słownie: stodziewiętnaścietysięcydwieścietrzydzieścipięæzłotych  72/100

- Rozstrzygnięcie przetargu -    PDF - 616[kB]