strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 12-02-2007


Zapytanie o cenę : "Dostawa materiałów budowlanych do Pawilonu Klubu Sportowego w Bestwince"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlany do Pawilonu Klubu Sportowego w Bestwince przy ul. ¦w. Floriana 97.
W skład zamówienia wchodzą materiały budowlane do wykonania: instalacji wodociągowej, elektrycznej, tynków wewnętrznych, ocieplenia posadzek, wyłożenia posadzek i ścian płytkami ceramicznymi, wentylacji pomieszczeń, przebudowy wejścia głównego, montaż okien, montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,  podmurówek pod nowy dach, nowej więźby dachowej oraz pokrycia, obróbki, nowych rynien, przebudowy istniejącej szatni, urządzeń sanitarnych i elektrycznych.

Termin składania ofert:

12-02-2007 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

12-02-2007 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31.10.2007r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Zysk - 100%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/03/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Postępowanie przetargowe unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych - wpłynęła tylko jedna oferta.