strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 14-08-2018


Przetarg nieograniczony : „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej – ul. Dankowickiej w Kaniowie (4448S)– od skrzyżowania z ul. W. Witosa do skrzyżowania z ul. Św. Floriana”

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Dankowickiej w Kaniowie – od skrzyżowania z ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Św. Floriana.

2. Zakres prac obejmuje m.in. :

- budowę kanalizacji deszczowej fi 600 – fi 1000 na długości 1202,3 mb,
- budowę studni rewizyjnych Dn1200- Dn 2000 w ilości 57 sztuk,
- budowę wpustów ulicznych z przykanalikami,
- budowę chodnika z zieleńcem o szerokości 1,50 m na długości 1225 mb wraz z przebudową istniejących zjazdów,
- budowę krawężnika drogowego na długości 1225 mb z ciekiem ulicznym,
- miejscowy remont nawierzchni jezdni,
- wycinkę drzew w ilości 25 sztuk,
- nasadzenia drzew w ilości 25 sztuk.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna SST, inwentaryzacja zieleni, plan nasadzeń, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,
45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45232130-2    Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej,
45233340-4    Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego,
45233222-1    Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.
77211400-6    Usługi wycinania drzew
77211600-8     Sadzenie drzew

Termin składania ofert:

29-08-2018 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

29-08-2018 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – sala posiedzeń

Termin realizacji:

do dnia 31.05.2019 r.

Wadium:

45 000,00 zł zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
a) cena ofertowa –  60 %
b) Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy –  40 %


SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 29-08-2018


Informacja z otwarcia


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia