strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 17-02-2006


Przetarg nieograniczony: "Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej na terenie gminy Bestwina w roku 2006"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej  na terenie Gminy Bestwina w roku 2006 na następujących liniach:
a.  Czechowice-Dz. - Kaniów - Janowice - Kaniów - Czechowice- Dz.

b. Czechowice-Dz. - Bestwina - Dankowice - Bestwina - Czechowice-Dz.

2. CPV(Wspólny Słownik Zamówień): 60.11.22.00 - 8.

3. Godziny odjazdów i przyjazdów oraz częstotliwośæ kursów będą odbywaæ się według załączonego rozkładu jazdy - zał. nr 5. W niedziele i święta przewozy nie będą wykonywane.

4. Dokładne ustalenie rozkładu jazdy (odjazdy i przyjazdy z dokładnością do jednej minuty) zostaną doprecyzowane w umowie podpisanej z wybranym Wykonawcą.

5. Wykonawca nie może powierzyæ wykonywania zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

17-02-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

17-02-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

od 1 marca 2006 do 31 grudnia 2006

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt: (32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - przetarg nieograniczony ZP340/02/06, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"MAR - BUS" Handel i Usługi
Marek Ogrodzki
43 - 502 Czechowice - Dziedzice
ul. Karolinki 1

Cena oferty (łączna cena miesięcznej dopłaty do obu linii):

cena bez VAT:  2 500,00 zł
słownie:   dwa tysiące pięæset złotych i 00/100

cena z VAT:  2 675,00
słownie:    dwa tysiące sześæset siedemdziesiąt pięæ złotych i 00/100

Termin wykonania zamówienia: 01.03.2006 - 31.12.2006