strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 26-05-2006


Przetarg nieograniczony:" Likwidacja przełomu typu ciężkiego na ulicy Sportowej w sołectwie Bestwinka"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja przełomu typu ciężkiego na ulicy Sportowej w sołectwie Bestwinka.

2. CPV: 45.23.32.20-7

3. Zakres prac:
a. cięcie mechaniczne nawierzchni,
b.  rozebranie ręczne nawierzchni,
c. koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni,
d. profilowanie i zagęszczanie podłoża,
e.  dolna warstwa podbudowy,
f. sączki poprzeczne z tłucznia,
g. skropienie nawierzchni emulsją,
h. nawierzchnia z betonu asfaltowego,
i. ścinanie i plantowanie poboczy.

4. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące odpowiednio załącznik A oraz załącznik B do niniejszej SIWZ.

5. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

26-05-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

26-05-2006 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

3 tygodnie od podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 90%
Gwarancja - 10%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 93 ust. 1 pkt 1) - Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.