strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 28-11-2008


Przetarg nieograniczony : Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Braci Dudów w sołectwie Bestwinka

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:
    Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej - ciągi główne, w rejonie ulicy Braci Dudów w sołectwie  Bestwinka, w gminie Bestwina o łącznej długości  3 687,50 mb.
  2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:     45.23.13.00 - 8.
  3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej , Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  4. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :sołectwo Bestwinka, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

28-11-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

28-11-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 30.10.2009 r.

Wadium:

25 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  260,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Załączniki + SIWZ -   archiwum ZIP - rozmiar 71[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 52[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 513[kB]INFORMACJE O WNIESIONYCH PROTESTACH

- Protest z dnia 07.11.2008r. -   dokument PDF - rozmiar 2.4[MB]

- Odpowiedź na protest z dnia 07.11.2008r. -   dokument PDF - rozmiar 422[kB]MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 18.11.2008r -   dokument PDF - rozmiar 4.1[MB]

OG£OSZENIE O ZMIANIE OG£OSZENIA

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -   dokument PDF - rozmiar 2.3[MB]


PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO :


:::     18.11.2008r.     :::

ZP341/16-04/08 Bestwina, dnia 18.11.2008r.
                                                            
dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców

           
Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Wymiana i rozbudowa sieci  wodociągowej w rejonie ul. Braci Dudów
w sołectwie Bestwinka":

Pytanie 1:
Rozdział VI pkt 6 SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie się robotami budowlanymi wykonanymi w ramach podwykonawstwa, które w pełni wypełniają wymogi stawiane dokumentom określonym w Rozdziale VI pkt 6 SIWZ? Wykonawca podkreśla, że zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą - wykonawca ma prawo wystawiaæ referencje swoim podwykonawcom, a zamawiający ma obowiązek je zaakceptowaæ. Dlatego firma, która posiada doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (a nie samodzielnie), jak najbardziej spełni wymogi zamawiającego, przedstawiając odpowiednie referencje od głównego wykonawcy (wyrok z 30 sierpnia 2005 roku sygn. akt: UZP/ZO/0-2353/05).

Odpowiedź:
Tak, jeżeli wykazane roboty budowlane w pełni wypełniają wymogi stawiane w zapisach  rozdziału VI pkt 6 SIWZ.

Pytanie 2:
Rozdział VI pkt 6 SIWZ. Czy wykonawca ma wykazaæ w wykazie i referencjach zrealizowanie dwóch rurociągów podziemnych z rur PE o długości co najmniej 2000 m każdy? Czy suma co najmniej dwóch rurociągów ma przewyższaæ długośæ 2000 m łącznie?.

Odpowiedź:
Wykonawca ma wykazaæ w załączniku nr 4 oraz w referencjach dwa zadania o długości co najmniej 2000 m każdy.

Pytanie 3:
Rozdział VI pkt 8 SIWZ. Czy w dołączanych do wykazu referencjach muszą znajdowaæ się zapisy stwierdzające, że w zakres robót wchodziły również przejścia pod przeszkodami, np. przewierty pod drogami, ciekami wodnymi?.

Odpowiedź:
Zgodnie z modyfikacją SIWZ zapisy takie nie są wymagane.


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/16/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

HYDRO - INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych
Stroński - Homa Spółka Jawna
43-391 Mazańcowice 178

Cena oferty:  
bez VAT:   434 286,99 zł
słownie:  czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześæ złotych 99/100

z VAT: 529 830,13 zł
słownie: pięæset dwadzieścia dziewięæ tysięcy osiemset trzydzieści złotych 13/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 711[kB]