strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 14-10-2005


Przetarg nieograniczony: "Docieplenie dachu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Docieplenie dachu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie przy ulicy Szkolnej.
Prace modernizacyjne polegaæ będą na:
a. docieplenie dachu - 180 m2:
- gruntowanie podłoża dyspersyjnymi masami asfaltowo - kauczukowymi,
- montaż pokrycia dachowego według systemu dwuwarstwowego na płytach warstwowych NTB,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
rozebranie rur, rynien, obróbek blacharkich oraz założenie rynien PVC,
b.  odnowienie pomieszczeń sali gimnastycznej:
- odbicie tynków a następnie ich uzupełnienie,
- gruntowanie sufitu,
- malowanie,
c.  remont dachu nad przewiązką - 10 m2
- wymiana pokrycia murów ogniowych pasów, gzymsów, i krawędzi balkonów,
- gruntowanie podłoża dyspersyjnymi masami asfaltowo - kauczukowymi
- montaż pokrycia dachowego według systemu dwuwarstwowego na płytach warstwowych NTB
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną.
2.  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45261410-1  
3. Zamówienie należy wykonaæ według przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
UWAGA: pozycja nr 1.003 przedmiaru - należy zastosowaæ system dwuwarstwowy na płytach warstwowych NTB.
4.  Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

14-10-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

14-10-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

2 tygodnie od daty podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - przetarg nieograniczony ZP340/23/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "IZOBUD"
ul. ¦w. Floriana 12
43 - 512 Bestwinka

Cena oferty:

cena bez VAT:  17 060,11 zł
słownie:   siedemnaście tysięcy sześædziesiąt złotych i 11/100

cena z VAT:  20 813,33 zł
słownie:   dwadzieścia tysięcy osiemset trzynaście złotych i 33/100

Gwarancja: 5 lat

Złożono 3 oferty.
Jedna oferta została odrzucona.