strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 01-09-2003


Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg transportu rolnego - ul. Wydrzyniec w Bestwinie.

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi rolniczej ul. Wydrzyniec na odcinku o długości 750m. Szczegółowy zakres robót zamieszczony jest w przedmiarze robót będącym załącznikiem do specyfikacji oraz w Dokumentacji Technicznej, która jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 7).

Termin składania ofert:

01-09-2003 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

01-09-2003 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

15 pa¼dziernika 2003

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 90% ; gwarancja - 10%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia.


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

Eurovia Polska S.A.
43 - 190 Mikołów, ul. żwirki i Wigury 56
ODDZIA£:
Bielsko - Biała
ul. T. Regera 81

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 80 274,52 zł słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote i 52/100
z VAT: 85 893,74 zł słownie: osiemdziesiąt pięæ tysięcy osiemset dziewięædziesiąt trzy złote i 74/100
Gwarancja:

36 miesięcy słownie: trzydzieści sześæ miesięcy