strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 04-07-2003


Przetarg nieograniczony na: Przebudowa dróg gminnych w gminie Bestwina.

Zamawiający:

Urząd Gminy
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa dróg gminnych w gminie Bestwina (w sołectwie Bestwina: ul. Buczyna, ul. Ogrodnicza; w sołectwie Bestwinka: ul. ¦losarczyka; w sołectwie Kaniów: ul. Malinowa).

Termin składania ofert:

04-07-2003 09:00

Miejsce składania ofert:

w siedzibie zamawiającego pok. nr 2

Termin otwarcia:

04-07-2003 09:15

Miejsce otwarcia:

w siedzibie zamawiającego pok. nr 7

Termin realizacji:

31 pa¼dziernika 2003r.

Wadium:

5 500,00 zł

Dodatkowe uwagi:

  1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 5 500,00 zł.
  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 7), lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji - 15 zł
  3. Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16-05-2003 , Nr 66, poz. 26738
  4. Kryteria oceny ofert:
    • cena - 90%
    • gwarancja - 10%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

EUROVIA POLSKA S.A.
ul. żwirki i Wigury 56
43 - 190 Mikołów
Oddział 43-382 Bielsko - Biała
ul. T. Regera 81


Cena wybranej oferty:
bez VAT:
125 738,24 zł słownie: sto dwadzieścia pięæ tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i 24/100
z VAT:
134 539,92 zł słownie: sto trzydzieści cztery tysiące pięæset trzydzieści dziewięæ 92/100
gwarancja:
36 miesięcy słownie: trzydzieści sześæ miesięcy