strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 21-10-2005


Przetarg nieograniczony: "Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Podleskiej w Bestwinie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa ciągów głównych sieci wodociągowej w rejonie ulicy Podleskiej w Bestwinie - 324,50 mb łącznie.
Wspólny słownik zamówień CPV:  45.23.13.00 - 8 
 
2. Zamówienie należy wykonaæ według:
- dokumentacji technicznej,
- przedmiaru robót.

Dokumentacja techniczna dostępna jest do wglądu dla Wykonawców, którzy wykupili SIWZ w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 - pok. nr 7.

Termin składania ofert:

21-10-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

21-10-2005 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

30 dni od daty podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) przetarg nieograniczony ZP340/25/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMBEST" Sp. z o.o.
ul. Plebańska 12
43 - 512 Bestwina

Cena oferty:

cena bez VAT:  48 602,54 zł
słownie:   czterdzieści osiem tysięcy sześæset dwa złote i 54/100

cena z VAT:  52 004,72 zł
słownie:   pięædziesiąt dwa tysiące cztery złote i 72/100

Termin wykonania zamówienia: 5 grudnia 2005
Gwarancja: 36 miesięcy