strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 05-04-2019


Przetarg nieograniczony: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bestwinie – wariant 400m – treningowy”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu lekkoatletycznego składającego się z bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy boisku sportowym w Bestwinie. Zakres prac do wykonania obejmuje m.in. zagospodarowanie terenu obejmującego lokalizację urządzeń lekkoatletycznych przy boisku sportowym. Budowę bieżni o nawierzchni syntetycznej, budowę skoczni do skoku wzwyż i do skoku w dal, oraz budowę  rzutni do pchnięcia kulą.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera projekt budowlany, który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45212200-8    Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
 

Termin składania ofert:

23-04-2019 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

23-04-2019 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – sala posiedzeń

Termin realizacji:

do dnia 30.09.2019 r.

Wadium:

28 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 11-04-2019


Odpowiedzi na pytania z dnia 08.04.2019


Data: 12-04-2019


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Odpowiedzi na pytania z dnia 11.04.2019


Dokumentacja techniczna - uzupełniona


Data: 17-04-2019


Odpowiedzi na pytania z dnia 15.04.2019


Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Odpowiedzi na pytania z dnia 17.04.2019


Data: 24-04-2019


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia