strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 05-03-2009


Przetarg nieograniczony : "Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Bestwina, w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice, w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.

2. Remont dróg gminnych asfaltowych polegaæ będzie na:

a) remoncie cząstkowym emulsją i grysami na drogach gminnych, 
b) remoncie cząstkowym dróg gminnych mieszankami mineralno - bitumicznymi na gorąco typu beton asfaltowy,
c) przebudowie przełomów drogowych typu średniego oraz typu ciężkiego.

3. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące: przebudowy przełomów drogowych typu ciężkiego i typu średniego, remontu cząstkowego mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco typu beton oraz remontu cząstkowego emulsją i grysami, stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

4. Nawierzchnie typowane do remontu określane będą każdorazowo odrębnym protokołem sporządzonym na podstawie wizji w terenie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

5. O konieczności wykonania zadania (remoncie wyznaczonych odcinków dróg) Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiany przez Zamawiającego pisemnie lub ustnie.

6. Termin realizacji poszczególnych zadań ustalany będzie każdorazowo, w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia lecz nie może przekroczyæ 14 dni od daty wydania zlecenia.

7. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 12 miesięcy.

8. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ atesty na wykorzystane materiały. 

9. Dopuszcza  się możliwośæ dokonywania zmian w zawartej umowie o ile wynika to z okoliczności, których nie można przewidzieæ w chwili zawarcia umowy i są one niezależne od woli stron lub zmiany takie są korzystne dla zamawiającego.

10. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
- CPV główny: 45.23.31.42-6- roboty w zakresie naprawy dróg
- CPV dodatkowy: 45.23.32.20-7- roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:

26-03-2009 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

26-03-2009 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 31.12.2009r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kryteria oceny: Cena - 100%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegaæ się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:

a) Posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co najmniej dwa zadania o zakresie i złożoności  porównywalnej z robotami będącymi przedmiotem  zamówienia.
b) Dysponują osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, posiadającą uprawnienia zawodowe niezbędne do kierowania przedmiotowym zakresem robót, będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
c) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalnośæ której profil odpowiada przedmiotowi zamówienia,
d) Posiadają lub będą dysponowaæ sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, w zakresie wskazanym w dalszej części SIWZ,

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaæ się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniaæ następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:

- formularz ofertowo - cenowy,
- kosztorysy ofertowe,
- uprawnienia budowlane osoby pełniącej funkcję kierownika budowy,
- wykaz zrealizowanych prac,
- projekt umowy,
- wykaz posiadanego sprzętu.

Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyæ oddzielnie.

b) oferta musi byæ podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowiæ pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostaæ przedłożone wraz z ofertą.

Uwaga: treśæ pełnomocnictwa powinna dokładnie określaæ zakres umocowania.

wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisaæ dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.

4. Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  7,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 145[kB]
- Dokumentacja techniczna i kosztorysy ofertowe -   dokument PDF - rozmiar 3.5[MB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 42[kB] (Załączniki 1 - 7) 
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 817[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) - przetarg nieograniczony ZP 341/02/09 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H.  Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 661[kB]